Preprocesor

Preprocesor

V této části programu se definuje řešené úloha. Nejprve je nutno zadat, o jaký typ úlohy se jedná. Dále se určuje souřadný systém - kartézský (x, y) nebo válcový (r, z). Také je nutno nastavit používané jednotky - různé násobky metru či anglosaské: palec, stopa či míle. Též se zde zadává přesnost vykreslování výsledků (vzhledem k dnešním HW počítačů se výhradně používá nejvyšší). Dále se při definování problému určí, v jakém souboru se nachází informace o geometrii úlohy, soubor s fyzikálními daty a event. další soubory s knihovnami materiálů a dalšími informacemi. Při definování nové úlohy si tyto soubory program sám nově vytvoří, při modifikacích jiných úloh lze původní soubory použít. Při přípravě nestacionární úlohy je nutno ještě zadat časový interval, ve kterém se úloha řeší (doba zastavení), počáteční čas (standardně t = 0) a výpočtový krok a krok zápisu vypočtených hodnot. Větší časový krok zápisu hodnot má význam zejména ten, že šetří prostor na harddisku, neboť program zapisuje jen tomuto kroku odpovídající výsledky do souboru. Tyto kroky si umí program optimálně navrhnout sám.

Poté následuje vytvoření geometrie úlohy ve vlastním interaktivním grafickém editoru (Model Editor). Jednotlivé definiční oblasti vznikají pospojováním hraničních bodů, jejichž souřadnice se zadávají pomocí klávesnice nebo kliknutím myši. Body lze pospojovat úsečkami nebo oblouky, a tím lze vytvořit libovolně složité oblasti. Celou úlohu lze bezproblémově naimportovat z libovolného CAD systému, který podporuje standardní formát DXF. Analogicky lze i zde vytvořenou geometrii exportovat do formátu DXF nebo v některém obrázkovém grafickém formátu (PNG, WMF apod.).

Takto vytvořeným oblastem se přiřadí jejich název (jeden název může mít více oblastí, které mají stejné fyzikální vlastnosti). Dále je nutno nazvat hrany popř. body, kterým se budou přiřazovat okrajové podmínky nebo jiné vlastnosti. Poté následuje vygenerování diskretizační trojúhelníkové sítě. Program sestavuje automaticky optimální síť sám; přesto má uživatel možnost měnit parametry této sítě (např. její zhušťování v místech sledovaných detailů atp.).

Když je takto vytvořená geometrie úlohy, zbývá už pouze přiřadit oblastem fyzikální vlastnosti, a to buď ručním zadáním jejich hodnot/závislostí, popř. přiřazení již nadefinovaných z příslušných materiálových knihoven. Toto se provádí v Data Editoru. Dílčí datové soubory jsou specifické pro daný typ problému, ale prezentace dat a všechny činnosti jsou velmi podobné.

Můžete specifikovat okrajovou podmínku nebo zdroje pole jako funkci času nebo geometrické souřadnice. QuickField zavádí vzorce, umožňující vložení vzorce definované hodnoty pole místo konstantních číselných hodnot. Je možné také zadávat nelineární a anizotropní materiály. Daná data lze ukládat (a následně importovat) do knihoven nezávislých na konkrétní úloze. 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ